Aktualności

Wesołego Alleluja!

Dodano: 07:59, 31.03.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodano: 08:37, 17.03.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 1/2021 w zakresie "Podejmowania działalności gospdoarczej" po ocenie Rady Stowarzyszenia dokonanej w dn. 16.03.2021r.

Załączniki: 

1) Protokół z posiezdenia Rady z dn. 16.03.2021r. [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych [POBIERZ] [*.PDF]

5) Formularz protestu od decyzji Rady [POBIERZ] [*.DOCX]

   

Bezpłatne webinarium o Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców

Dodano: 14:18, 11.03.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Dodano: 09:21, 11.03.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Więcej informacji: [PRZEJDŹ]

   

„Wielkanocna Baba z Łódzkiego” - Konkurs

Dodano: 09:47, 05.03.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich oraz przetwórców prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny z terenu województwa łódzkiego do udziału w Konkursie „Wielkanocna  Baba  z Łódzkiego”, polegającym na amatorskim wypieku tradycyjnej baby wielkanocnej - z mąki pszennej uzyskanej ze zboża uprawianego na poletkach demonstracyjnych  Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulinarnego związanego z okresem Wielkiej Nocy, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, pielęgnowanie szacunku dla tradycji ludowych.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy Łódź.

Wicęcej informacji: [PRZEJDŹ]

 

   

„Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”

Dodano: 09:04, 17.02.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Projekt „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” ma na celu poprawę zdolności FAOW do pełnienia roli think tanku, który, dysponując szeroką wiedzą na temat sytuacji organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, może w procesach decyzyjnych i konsultacyjnych wypracowywać stanowiska i rozwiązania odpowiadające potrzebom tych organizacji.

Główną częścią projektu jest przeprowadzenie na szeroką skalę badania aktywności obywatelskiej na wsi. Krajobraz społeczny polskiej wsi dynamicznie się zmienia, a ostatnie tego typu badania miały miejsce w 2013 roku (opracowanie ich wyników znajduje się w publikacji „Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji, autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach” stworzonej w ramach prowadzonego przez FAOW projektu „Dobry start”). Aktualizacja wiedzy na temat stanu aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich jest niezbędna do właściwiej identyfikacji problemów i wyzwań, z jakimi mierzą się organizacje wiejskie. Badanie pozwoli też na identyfikację dobrych praktyk, a jego wyniki będą stanowić punkt wyjścia do dalszych debat i analiz na temat sytuacji polskiej wsi pod względem aktywności obywatelskiej.

Baza Danych Organizacji Wiejskich - [PRZEJDZ]

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie: https://faow.org.pl/obserwatorium-obywatelskiej-aktywnosci-wsi/

   

Ważne informacje dla Wnioskodawców naboru nr 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Dodano: 09:45, 25.01.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W związku ze zbliżającym się naborem przypominamy / prosimy zwrócić uwagę:

1) Wniosek wraz z załącznikami, zgodnie z ogłoszeniem o naborze, składacie Państwo osobiście lub przez pełnomocnika. Jeśli mają Państwo objawy przeziębienia lub grypy bądź mieliście Państwo kontakt z osobą zakażoną COVID-19, prosimy o składanie wniosku przez pełnomocnika. W biurze prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, tj.: zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję rąk przed wejściem i zachowanie dystansu (1,5 m).

2) Do biura przynosicie Państwo wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami w 3 egzemplarzach papierowych (dodatkowo do każdego należy dołączyć wniosek elektroniczny zapisany na informatycznym nośniku danych). Dwa egzemplarze zostają w biurze LGD, a trzeci a należy do Wnioskodawcy.

3) Do wniosku załączamy "Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych" oraz "Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie elektronicznego sposobu korespondencji". Wzory znajdują się w sekcji "Załączniki" pod "OGŁOSZENIEM O NABORZE NR 1/2021".

4) Każdy z Państwa zobowiązany jest również do wypełnienia "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis". Link do formularza znajduje się w sekcji "Załączniki" pod "OGŁOSZENIEM O NABORZE NR 1/2021".

5) Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wyrobienie sobie numeru identyfikacyjnego producenta w powiatowym oddziale ARiMR. 

6) Na każdą zakupioną rzecz przedstawioną we wniosku o przyznanie pomocy prosimy o załączanie przynajmniej 2 ofert wystawionych przez sklep (zawierające pieczątkę i podpis osoby wystawiającej) lub jeśli są to wydruki z internetu to Wnioskodawca osobiście parafuje każdą stronę. 

7) Do wniosku prosimy załączyć dokumenty, które pomogą nam zweryfikować spełnienie przez Państwa kryteriów oceny operacji.

   

Warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD - Warta, dn. 21.01.2021r.

Dodano: 09:11, 12.01.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny*, który realizujemy w ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020. 

Warsztat odbędzie się 21 stycznia 2021r. (czwartek) w sali kinowej Warckiego Centrum Kultury - ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta w godzinach od 10:00 do 14:00 (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspertw analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

* - Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, członkowie LGD, przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z obszaru działania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciel innego LGD.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie lub e-mailowo) do dnia 15 stycznia 2021r.

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Dodano: 08:00, 11.01.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

                                                                                    11.01.2021r.
                                                                                   Data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 01.02.2021r. do 22.02.2021r.

• Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

II. Forma wsparcia: 

• Premia w wysokości: 100.000,00 zł. 

III. Zakres tematyczny: 

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Warunki udzielenia wsparcia: 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 

• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 231.221,33 EURO - co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 924.885,34 PLN.

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl 

 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy – Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt. 1, ppkt 1-2 - [Przejdz na stronę ARiMR]

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt. 1, ppkt 3 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
3) Biznesplan oraz informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt. 2  - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt. 3 - [Przejdz na stronę ARiMR]

5) Formularz wniosku o płatność - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt. 5, ppkt 1-2 - [Przejdz na stronę ARiMR]

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt. 5, ppkt 3 - [Przejdz na stronę ARiMR]

7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - [Przejdź na stronę UOKiK]

8) Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie elektronicznego sposobu korespondencji - [POBIERZ] [*.pdf]

9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych [POBIERZ] [*.pdf]

10) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki [POBIERZ] [*.pdf]
 
11) Lokalne Kryteria Wyboru - Sekcja A. Podejmowanie działalności gospodarczej - [POBIERZ] [*.pdf]
 
12) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2021 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.pdf]
 
13) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2021 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.pdf]

INFORMACJA DODATKOWA: 
 
W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku.
 

   

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021