fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Działanie: Podejmowanie działalności gospodarczej

Warunki przyznania pomocy.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1)  osobą fizyczną, jeżeli:

    a) jest obywatelem państwa członkowskiego UE,

    b) jest pełnoletnia,

    c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.
 

2) osobą bezrobotną,

3) osobą zatrudnioną z wynagrodzeniem co najmniej podstawowym minimalnym krajowym – osoba ta zobowiązana będzie do odprowadzania pełnych świadczeń od działalności gospodarczej,

4) emerytem, który uzyskał powszechny wiek emerytalny (nie ma limitu uzyskiwania dochodów),

5) emerytem na przedwczesnej emeryturze mając ograniczony próg uzyskiwania dodatkowego dochodu.


Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

1) Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie (z wyłączeniem PKD- produkcja artykułów spożywczych lub produkcji napojów)w chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

2) W okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej

3) Zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i  wykonywanie jej przez 2 lata od otrzymania  płatności końcowej.
 

Wysokość wnioskowanej pomocy.

Na podjęcie działalności gospodarczej przysługuje premia w wysokości 100. 000,00 zł.

Środki finansowe wypłacane są w dwóch transzach:

1) Pierwsza transza wnioskowana w ciągu 3 miesięcy  po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy a wypłacana jest, jeżeli beneficjent:

a) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą,

b) zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, w przypadku tzw. samozatrudnienia,

c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, jeśli są wymagane;

2) Druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

↑ W górę