fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Działanie: Rozwój działalności gospodarczej

Warunki przyznania pomocy.

Pomoc jest przyznawana jeżeli:

1) Został nadany numer identyfikacyjny,

2) Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

3) Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach,

4) Złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niź do dnia 30 czerwca 2024r., 

5) Koszty inwestycyjne, realizowane są na obszarze wiejskim objętym LSR,

6) Inwestycja realizowana jest na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu lub posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości

7) Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

8) Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,

9) Koszty kwalifikowane od momentu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa. Podmiot w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność.

Operacja zakłada:

1) Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

2) Utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

Podmiotowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Podmiotowi wykonującemu działalność gospodarczą, pomoc jest przyznawana, jeżeli prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo:

1) Mikroprzedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo, którezatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

2) Małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

Pomoc jest przyznawana jeżeli:

- został nadany numer identyfikacyjny

- koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych

- operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach

- złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwwca 2024r.,

- koszty inwestycyjne, realizowane są na obszarze wiejskim objętym LSR

- inwestycja realizowana jest na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu lub posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości

- operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem

- minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,

- koszty kwalifikowane od momentu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Wysokosć wnioskowanej pomocy.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70% kosztów, jednak nie więcej niż 300.000,00zł kwoty wnioskowanej.

Przy czym maksymalna wysokość pomocy wynosi 500.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020.

Koszty kwalifikowane:

- ogólne (10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych),

- zakupu robót budowlanych lub usług,

- zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

- najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

- zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

- zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą ,  przy rozwoju działalności koszt max 30% wszystkich kosztów inwestycyjnych ( limit nie dotyczy Podejmowania działalności gospodarczej),

- zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5) i 6), w tym materiałów  (nie obrotowych),

-    wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników,

- podatku od towarów i usług (VAT),

- koszty związane z realizacją operacji uwzględniane są w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy;

Wyłączenia ze wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w PKD jako:

- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

- górnictwo i wydobywanie; działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

- przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

- produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

- produkcja metali; produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

- transport lotniczy i kolejowy; gospodarka magazynowa.

↑ W górę