fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

6 - Projekt współpracy - "Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu" - akronim OZEiPR

Tytuł projektu: "Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu"

Działanie: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
 
Poddziałanie: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego wśród mieszkańców partnerskich krajowych LGD w zakresie promocji obszarów oraz ochrony środowiska i odnawialnych źródeł pozyskiwania energii w terminie do końca grudnia 2023r.
 
Zakres operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 
Opis projektu: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” wraz z "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania oraz zagranicznym partnerem GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GUADALTEBA (LGD GUADALTEBA) zrealizowało projekt współpracy pod nazwą "Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu" - akronim OZEiPR.
 
W ramach realizacji projektu odbył się wyjazd studyjny dla 46 lokalnych liderów na teren partnerskiej LGD Guadalteba w Hiszpanii. Z  obszaru „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania udział wzięło 26 lokalnych liderów natomiast z obszaru Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania-Przymierze Jeziorsko" 20 Lokalnych liderów. Celem 5-dniowej wizyty studyjnej było wzmocnienie kapitału społecznego lokalnych liderów w zakresie promocji oraz ekologii.
 
Drugim zadaniem zrealizowanym wspólnie przez partnerskie krajowe LGD w ramach promowania zachowań proekologicznych wśród mieszkańców był zakup pojemników na zużyte nakrętki. Zakupiono 16 pojemników na zużyte nakrętki -  8 sztuk dla „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania (po 1 pojemniku w każdej gminie członkowskiej) oraz 8 sztuk dla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania-Przymierze Jeziorsko" (po 2 pojemniki w każdej gminie członkowskiej). Na każdym z pojemników zainstalowano tablicę z informacją o finansowaniu projektu że środków unijnych.
 
Każdy z krajowych partnerów zrealizował zadania proporcjonalnie do posiadanych budżetów w ramach PROW na lata 2014-2020, w tym po jednym zadaniu indywidualnym, tj.: "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania przeprowadziła Szkolenie dla 26 lokalnych liderów w zakresie OZE - Odnawialne źródła energii a Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” zakupiło gadżety promocyjno – ekologiczne (pojemniki na zużyte baterie, zgniatarki do butelek, pendrive, notesy, długopisy, kubki, parasole, głośniki bluetooth, torby ekologiczne). W realizację projektu współpracy zaangażowany był 1 partner zagraniczny. Rolą zagranicznego partnera projektu współpracy było dzielenie się swoimi doświadczeniami z pozostałymi partnerami projektu.
 
Projekt ma na celu wzmocnienie i rozwój kapitału społecznego w liderach obszaru oraz wśród mieszkańców poprzez promowanie zachowań proekologicznych i skierowany jest do następujących grup docelowych: lokalni liderzy i LGD. Wartością dodaną projektu współpracy jest możliwość realizacji zadania na tak dużą skalę i zwiększenie obszaru odziaływania projektu. Realizacja projektu we wskazanym zakresie w partnerstwie wpłynie na ekonomikę projektu dzięki optymalizacji kosztów oraz jego wydajność dzięki najlepszemu wykorzystaniu posiadanych zasobów ludzkich.
 
Galeria zdjęć: [ZOBACZ]
 

↑ W górę